Close

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie die gericht is op de relaties tussen mensen. De term “systeem” verwijst naar het feit dat ieder mens deel uitmaakt van verschillende sociale systemen zoals een gezin, schoolklas of bijvoorbeeld buurt. In systeemtherapie staat niet alleen het individu met zijn/ haar veranderwens centraal, maar ook de omgang en de communicatie met personen in de directe leefomgeving. Een systeemtherapeut kijkt naast de aangemelde problematiek ook naar de manier waarop mensen met elkaar omgaan en communiceren, maar ook naar de mogelijke invloed van omgevingsfactoren zoals familie, vrienden, school, werk, woonomgeving, religie en cultuur.

Neem contact op

Het doel

Systeemtherapie heeft als doel
Het versterken van onderlinge relaties

 • Samen zoeken naar oplossingen
 • Verandering in interactiepatronen / verandering in betekenisgeving:
  In de gesprekken kan de nadruk liggen op het veranderen van de omgang met elkaar (communicatiepatronen) of op het veranderen van de manier waarop er tegen het probleem wordt aangekeken (betekenisgeving).
 • Veerkracht vanuit het individu maar ook vanuit een gezin als systeem centraal zetten
 • Stimuleren van het vinden/creëren van eigen oplossingen
 • Bronnen van steun in en vanuit de omgeving worden actief gezocht en benut

Wanneer systeemtherapie
Er zijn veel situaties waarin systeemtherapie zinvol zou kunnen zijn, als enige therapie of als aanvulling op andere behandelingen. U zou aan de volgende thema’s kunnen denken:

 • Levensfase problematiek
 • (Partner)relatieproblematiek
 • Psychiatrische stoornissen
 • Trauma
 • Opvoedvragen
 • Angsten
 • Stemmingsproblemen
 • Gedragsproblemen
 • Sociale problemen

Ook wanneer u klachten heeft die niet direct onder te brengen zijn in bepaalde thema’s zoals bovenstaande voorbeelden, kunt u contact zoeken/ zich aanmelden. Soms is het niet helemaal duidelijk waar een bepaald gevoel of probleem vandaan komt en hoe u dit alleen of samen kunt veranderen. Door samen met u te onderzoeken waar u last van heeft en wat de oorzaak hier van zou kunnen zijn, kan er gekozen worden voor een passende traject of een eventuele doorverwijzing.

Therapietrajecten

Systeemtherapie is een goede therapievorm voor:

 • Individuele therapie
 • (Partner)relatietherapie
 • Gezinstherapie

Individuele therapie
Individuele systeemtherapie doorloopt u alleen, maar uw relatie met en tot anderen staat ook centraal. Dit kunnen de relaties zijn met betrekking tot uw familieleden, partner(s), kinderen, vrienden, collegae etc. Bij de start van de therapie bespreken we uw persoonlijke klacht, uw zorgvraag en doelen. Uw persoonlijke doelen vormen het therapietraject waarbij er samen gezocht kan worden naar voor u passende werkwijze om de doelen te behalen. De gesprekken bieden een veilige omgeving om te onderzoeken, te ontdekken, nieuwe inzichten om te zetten in oefenen en praktisch handelen naar uw zelf en uw omgeving. Het kan voorkomen dat, ondanks dat u de therapie alleen bent gestart, op een later moment u partner, familieleden of andere voor u belangrijke betrokkenen toch ook aan de therapie deel willen nemen. Dit kan, mits u hier mee instemt.

Relatietherapie
Relatietherapie is een specifieke vorm van psychotherapie.

Ieder mens staat in relatie tot zijn/haar omgeving. Het kan gaan om onder andere een partnerrelatie, of bijv. een ouder-kindrelatie. Relaties geven betekenis, zijn waardvol, zijn altijd in beweging. Soms zijn relaties moeilijk, gebeurt er veel, spelen er heftige emoties mee waardoor u het gevoel kan ervaren dat er ergens onderweg verwijdering is ontstaan. Dit kan een angstig, onmachtig en frustrerend gevoel geven. Hoe bent u samen in deze dynamiek beland, en wat is er nodig om deze dynamiek te doorbreken?

In partnerrelatietherapie wordt de nadruk gelegd op het werken vanuit de Emotionally Focused Therapy (EFT). EFT is een behandelmethode voor relatieproblematiek die hechtingsbehoeften en emoties als uitgangspunt neemt voor verandering, zowel op persoonlijk als relationeel vlak. Deze methode integreert onderdelen vanuit de hechtingstheorie en de systeemtherapie.

In het therapie traject worden samen met u en uw partner de communicatiepatronen die leiden tot conflicten, onderzocht en verhelderd. Daarnaast wordt er samen met u onderzocht wat uw dieperliggende hechtingsbehoeften en verlangens zijn die van betekenis zijn in uw relatie tot uw partner.

EFT is tevens een geschikte methode voor relatietherapie. Hierbij kunt u denken aan ouder-kind relaties; bijvoorbeeld problemen tussen moeder en dochter.

Gezinstherapie
Soms ontstaan er problemen in een gezin. Bijvoorbeeld omdat er een nieuwe leeftijdsfase is aangebroken of omdat een kind of jongere zorgelijk gedrag laat zien, er meningsverschillen bestaan over de opvoeding of het communiceren moeizaam verloopt waardoor er conflicten ontstaan. Er is ongemerkt een gezinspatroon ontstaan, waar u last van heeft en het moeilijk vindt om hier zelf uit te komen met elkaar. Hier kan gezinstherapie passend zijn.

In gezinstherapie staat het met elkaar zoeken naar oplossingen zodat de problemen/de klachten een andere betekenis krijgen centraal. De andere gezinsleden kunnen daarbij helpen. Gezinstherapie kan ertoe leiden dat gezinsleden op een andere manier met elkaar omgaan, er onderling anders op elkaar gereageerd wordt; inzichten en begrip ontstaan, en meer/anders met elkaar wordt samengewerkt.

Neem contact op