Close

Kwaliteit

Privacy en dossier
Er bestaan een aantal wetten waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit zijn de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO), de Wet Klachtrecht en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw gegevens vallen onder de privacywetgeving. Voor systeemtherapeuten geldt een beroepsgeheim.

Gedurende het verloop van de therapie wordt een dossier bijgehouden. U mag te allen tijde uw dossier inzien en een kopie vragen.
Dat betekent dat er nooit zonder toestemming van u aan derden informatie wordt gegeven over u en/of andere betrokkenen die deelnemen aan de therapie. . Als het gaat om doorverwijzing naar, of informatieverstrekking aan een andere behandelaar mag deze informatie alleen gegeven worden als u daarvoor uw toestemming heeft gegeven. Er wordt zoveel mogelijk, indien u daar toestemming voor geeft, samengewerkt met de huisarts, indien aanwezig de verwijzer en/of andere betrokkenen. Het kan voorkomen dat ik als systeemtherapeut uw situatie vertrouwelijk (en geanonimiseerd) bespreek met collegae buiten de praktijk teneinde de behandeling te optimaliseren.

In het kader van de declaraties van vergoede zorg en monitoring van de doelgroep tot 18 jaar, zijn hulpverleners verplicht om, indien er met gemeenten samengewerkt wordt, gegevens aan te leveren. Er worden producten gedeclareerd ( kort, middel in intensief)in de vorm van productcodes, waaruit geen diagnose/ stoornissen af te leiden zijn.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden MB Praktijk; individuele, relatie en gezinstherapie.

Artikel 1: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met MB Praktijk: het leiden van psychologische ondersteuning, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door MB Praktijk.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst tussen MB Praktijk en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de betreffende offerte, of door toestemming door de opdrachtgever mondeling of per mail, of door bevestiging per mail aan de opdrachtgever van diens telefonische of mondelinge opdracht.

Artikel 3: Annulering
1. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Kan de opdrachtgever om welke reden dan ook niet komen op een afspraak, dan dient dit binnen 24 uur, afgezegd te worden.  Indien er niet binnen 24 uur wordt afgezegd door de opdrachtgever, wordt de ingeplande afspraak met 100% in rekening gebracht. De opdrachtgever ontvangt dan een factuur voor de gereserveerde tijd, deze kosten zijn onverzekerd en voor uw eigen rekening.
2. Indien de therapeut door overmacht (ziekte, weersomstandigheden,familieomstandigheden) niet in staat is een eerder gemaakte afspraak uit te voeren, wordt in onderling overleg gezocht naar een passende oplossing. MB Praktijk is niet aansprakelijk voor eventuele kosten die door de opdrachtgever zijn gemaakt, zoals bijv. reiskosten.

|MB Praktijk |St.Josephstraat 6 |1815 SP Alkmaar |06-53651979 | info@mbpraktijk.nl| KVK63612690 | IBAN NL52 RABO 0304 9840 94 I

Artikel 5: Betaling
1. De opdrachtgever dient voor betaling zorg te dragen conform de afspraken in de offerte, met een betalingstermijn van uiterlijk 3 weken. Deze termijn is alleen te verlengen na schriftelijke overeenstemming voorafgaande aan de opdracht.

Artikel 6: Incasso
1. Bij achterwege blijven van tijdige betaling, staat het MB Praktijk vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten, voor rekening van de opdrachtgever. Daaronder zijn begrepen de kosten van incassobureaus alsmede de kosten en het loon van de deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

Artikel 7: Opschorting
1. MB Praktijk heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een therapeutische sessie te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niettijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 6.

Artikel 8: Auteursrecht
1. Van het materiaal dat MB Praktijk verstrekt, blijven alle rechten aan haar eigendomsrecht voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van MB Praktijk mag niets uit de uitgave(n)worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaargemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins. Het is niet toegestaan de info/ het materiaal aan derden ter beschikking te stellen dan na schriftelijke toestemming van MB Praktijk.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
1.MB Praktijk verplicht zich de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
2. MB Praktijk aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever, de persoon die therapie ontvangt, voor schade ontstaan ten gevolge van therapeutische ondersteuning. De opdrachtgever, de persoon die therapeutische ondersteuning ontvangt, is en blijft verantwoordelijke voor eigen beslissingen en daden tijdens de therapeutische ondersteuning, alsmede later in werk en privé.
3. Bij beschadiging van eigendommen van de opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming door MB Praktijk bij de uitvoering van de overeenkomst of door een onrechtmatige daad, aanvaardt MB Praktijk aansprakelijkheid jegens betrokkene of opdrachtgever, echter slechts indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat.
4. Buiten de in lid 3 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende therapeutische sessie. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan 2.500 euro.

Artikel 10: Klachtenprocedure
1.Bij ontevredenheid over een therapeutische sessie, of advies, meldt de opdrachtgever deze klacht schriftelijk aan MB Praktijk via

|MB Praktijk |St.Josephstraat 6 |1815 SP Alkmaar |06-53651979 | info@mbpraktijk.nl| KVK63612690 | IBAN NL52 RABO 0304 9840 94 I

Binnen 5 werkdagen neemt MB Praktijk contact met de opdrachtgever op om de klacht te bespreken en gezamenlijk te zoeken naar een passende oplossing. Waar nodig ontvangt de opdrachtgever de beschrijving van de oplossing binnen 2 weken schriftelijk per brief of mail.

Artikel 11: Geheimhouding en Privacy
1. Informatie die redelijkerwijs of expliciet in woord of geschrift als vertrouwelijk kan worden aangemerkt, zal door MB Praktijk geheim gehouden worden.

2. Persoonlijke gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor onderlinge communicatie. Gebruik van persoonlijke gegevens vindt plaats conform de wet Bescherming Persoonsgegevens.
3. Persoonlijke en administratieve gegevens zullen volgens de wettelijke bewaartermijnen worden bewaard.

Artikel 12: Wettelijk recht
1. Voor gevallen die niet zijn voorzien in deze algemene voorwaarden geldt het Nederlands recht.

Alkmaar, 17 augustus 2015

Client /Vraaggerichte benadering

Om goed aan te kunnen sluiten bij uw hulpvraag en te zien of de behandeling effect heeft wordt er gebruik gemaakt van een feedbacklijst. Cliënten krijgen doorgaans iedere sessie 2 zeer korte vragenlijstjes voorgelegd: aan het begin vult u in hoe het op dat moment gaat en aan het eind geeft u feedback over nut van en tevredenheid over de behandelsessie.

Rechten en plichten

Bij verhindering
Indien u een afspraak wilt annuleren of verzetten dient dit minimaal 24 uur (1 volle werkdag) voor de betreffende afspraak te gebeuren. Indien een afspraak te laat wordt afgemeld, wordt ongeacht de reden van afzegging het consult bij u in rekening gebracht tegen het geldende praktijktarief van 1 consult.

Dit bedrag kan niet bij uw verzekeraar worden ingediend

Bij onvrede over de therapie
Waar mensen met elkaar samenwerken, ontstaan verschillende ideeën, meningen, belevingen, perspectieven en visies. Het kan voorkomen dat u tijdens uw therapietraject merkt dat u het met bepaalde zaken oneens bent, een minder prettig gevoel ervaart, ontevreden bent. Bijvoorbeeld over de therapie, de werkrelatie, of over andere zaken. U wordt, mocht dit aan de orde zijn, uitgenodigd om dit bespreekbaar te maken, zodat er samen over gesproken kan worden en er een oplossing gevonden kan worden. Wanneer het niet lukt om de ontstane problemen te verhelpen, bestaat voor u de mogelijkheid om een klacht in te dienen.